Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024
w XI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

  

Termin
Zadania

 

04. 09. – 22. 12. 2023r.

Pierwszy semestr

04.09. 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

05 – 14. 09. 2023r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

14. 09. 2023 r.

(czwartek)

 

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024, planu nadzoru pedagogicznego ( godz. 14.15, lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej ).

do 15. 09. 2023 r.

Uzupełnienie dokumentacji bieżącej, dzienników zajęć dodatkowych, harmonogramów zajęć dodatkowych, dyżurów dla Rodziców, zaplanowanie terminów konkursów wewnątrzszkolnych

22. 09. 2023 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II - IV LOMS  – 1715 
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2023/2024 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do

19.09. 2023 r. (odpowiedzialni przewodniczący zespołów)

do 02. 10. 2023 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV LOMS

 

13. 10. 2023 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

02.i 03.11. 2023

(czwartek, piątek)

1/10 i 2/10

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   

10.11. 2023 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 

17. 11. 2023 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi).

do 14. 12. 2023 r.

(czwartek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

do 19. 12. 2023 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych.

22. 12. 2023 r.

(piątek)

3/10

 

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 8.30)

Wigilijne spotkania klasowe (po RP, od godziny 10.00 wg odrębnego harmonogramu)   

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły – godz. 12.30

 

23. 12. 2023 r. –

01. 01. 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

02. 01. – 21. 06. 20204r.

Drugi semestr

02 – 08.01. 2024 r.

Zespoły opracowują wnioski za pierwszy semestr.

 

09. 01. 2024 r.

(wtorek)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru  (godz. 14.15 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

 

12. 01. 2024 r.

(piątek)

Semestralne zebrania z Rodzicami  - 1700

12.02 - 25.02.2024 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2023 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

do 20. 03. 2024 r.

Wystawienie ewentualnych, proponowanych ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów w klasach IV

 

22. 03. 2024 r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów IV klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną).

28. 03. – 02. 04. 2024 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

do 19. 04. 2024 r.

(piątek)

 

Wystawienie ocen końcoworocznych i ocen z zachowania uczniom klas IV

 

23. 04. 2024 r.

(wtorek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 14.15 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

 

do 24. 04. 2024 r., godz. 1200

Przekazanie  wypisanych świadectw ukończenia szkoły, nagród i dyplomów do podpisu przez dyrektora szkoły.

 

26. 04. 2024 r.

(piątek)

4/10

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas IV LO godz.9.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas programowo niższych 

 30. 04. 2024 r.

(wtorek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Lekcje odbywają sie wg planu.

02. 05. 2024 r.

(czwartek)

5/10

 

Święto Flagi Narodowej.

06. 05. 2024 r.

(poniedziałek)

6/10

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 

maj

7, 8, 9/10

 

 

Egzamin maturalny 2024 (zgodnie z harmonogramem CKE)

- część pisemna PP:

  • j. polski pp            07. 05. 2024 r. (wtorek) – godz. 900
  • matematyka pp     08. 05. 2024 r. (środa) – godz. 900,
  • j. angielski pp       09. 05. 2024 r. (czwartek)  – godz. 900

do 15. 05. 2024 r.

(środa)

Wystawienie proponowanych ocen z zachowania i ewentualnych końcoworocznych ocen niedostatecznych.

21.05. 2024 r.

(zmiana!)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i proponowanej ocenie z zachowania).

30. 05. 2024 r.

(czwartek)

Boże Ciało

 31. 05. 2024 r.

(piątek)

10/10

 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 

do 05. 06. 2024 r.

(środa)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

do 12. 06. 2024 r.

(środa)

Wystawienie ocen końcoworocznych.

 

17.06. 2024  r.

(poniedziałek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (godz. 13.30 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

 

18 – 20.06. 2024 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

19. 06. 2024 r.

 

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

19. 06. 2024 r.

do godz. 13.00

 Przekazanie  wypisanych świadectw, nagród i dyplomów do podpisu przez dyrektora szkoły.

 

21.06.2024 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

22.06. –

31.08.2024 r.

Przerwa wakacyjna.

26.08.2024 r.

(poniedziałek)

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.9.00

30.08.2024 r.

(piątek)

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 9.00

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025:  02.09.2024 (poniedziałek)