Sekretariat

Sekretariat XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

 

pracuje w godzinach 7.00 - 15.00

 

 

Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 11.00 - 13.00

 

 

Sekretarz szkoły p. Joanna Linkowska-Młodzińska

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą listowną oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duplikat legitymacji szkolnej 

 

1. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. 

 • W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 • Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, klasa) oraz dowód opłaty skarbowej. 
 • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł, którą należy uiścić na nr konta XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 

12 1240 6452 1111 0010 4797 7687. 

 

2. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. 

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z dnia 5 września 2019 r.).
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Duplikat świadectwa szkolnego

 

 1. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych. 
 • W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem
  o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem rodzaju świadectwa  oraz roku ukończenia szkoły / klasy. 
 • Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. 
 • Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł, którą należy uiścić na nr konta XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 

 12 1240 6452 1111 0010 4797 7687. 

 

 • Termin wykonania duplikatu do 14 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole. 
 • Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z dnia 5 września 2019 r.).
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Podanie o duplikat świadectwa  - do pobrania

 

Podanie o duplikat legitymacji - do pobrania

 

Karta obiegowa ucznia XI LOMS - do pobrania