Procedury bezpieczeństwa na egzaminie

 

Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego

w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego  w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2021/2022.

  

 

Sekcja 1.

Informacje podstawowe.

1.1.       Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID  - 19.

1.2.       Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.       Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)       zdający

2)       osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery).

3)       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.4.       W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie są prowadzone zajęcia edukacyjne dla innych uczniów.

1.5.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, książek czy maskotek. Wszystkie przyniesione przedmioty będą deponowane w przygotowanych jednorazowych woreczkach plastikowych i deponowane w odrębnych pomieszczeniach, a zwracane zdającym po przeprowadzonym egzaminie.

1.6.        Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, z wyłączeniem kalkulatorów, które są przygotowywane przez szkołę przed egzaminem, w tym odpowiednio dezynfekowane. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7.       Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8.       Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9.       Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym wcześniej miejscu, tj. w holu parteru budynku dydaktycznego.

1.10.   Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego.

 

2.1.       Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.       Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3.       Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)       wychodzi do toalety,

3)       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4.       Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5.       Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych).

2.6.       Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.       Przy wejściu do szkoły wywiesza się informację:

1)       dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

2)       zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

3)       zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

4)       zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

5)       zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV 2 (800 190 590).

 

3.2.       Przy wejściu do szkoły oraz poszczególnych sal egzaminacyjnych umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszcza się informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3.       Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszcza się informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4.       W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających przed rozpoczęciem egzaminu o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

3.5.       Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

3.6.       Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego. Podczas czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

3.7.       Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1)       egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,

2)       sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

3.8.       Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
o zapewnienie komfortu zdających.

3.9.       Dla każdego zdającego zapewnia się wyznaczone miejsce, w zależności od usytuowania sali egzaminacyjnej, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp., w którym dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Jednocześnie szkoła nie odpowiada za deponowane przedmioty osobiste zdających. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.10.   Zapewnia się bieżącą dezynfekcję wyznaczonych toalet na terenie szkoły przeznaczonych dla zdających oraz personelu wykonywaną przez pracowników obsługi przed, w trakcie i po zakończeniu egzaminu.

3.11.   W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.12.   Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

3.13.   Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed
i po każdym egzaminie oraz poszczególnych zmian części pisemnej, konieczne jest również dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi zakresami, sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia.

3.14.   Dezynfekować należy również:

1)       klawiatury, myszki, laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu,

2)       odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego,

3)       kalkulatory na egzamin z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki,

3.15.   Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3.16.   Na terenie szkoły  wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie nr 208 (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

3.17.   Na terenie szkoły wyznacza się i przygotowuje miejsce, tj. hol parteru  wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, zdający mogą również  korzystać z przestrzeni i mebli ogrodowych szkoły zlokalizowanych w ogrodzie placówki. 

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 

4.1.       Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

4.2.       Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

4.3.       Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

4.4.       Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.5.       Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)       zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2)       obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3)       niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4)       konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

4.6.       Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu ustalono odrębny harmonogram wejścia do budynków placówki dla poszczególnych grup zdających odrębnymi wejściami z wykorzystaniem odrębnych ciągów komunikacyjnych oraz odrębne godziny wejścia zdających stanowiący załącznik do niniejszych procedur. Każdorazowo przy wejściu do budynku i sali egzaminacyjnej zdający będzie musiał wykonać zabiegi dezynfekcji rąk. Po zakończeniu przez zdającego pracy z arkuszem egzaminacyjnym opuszcza on salę egzaminacyjną tym samym wejściem, którym wchodził. Zobowiązuje się zdających do unikania spotkań w grupach po zakończeniu egzaminu. Wyznaczony członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego będzie monitorował  przestrzeganie przez zdających zachowanie dystansu społecznego przed i po zakończeniu egzaminu.

4.7.       Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

4.8.       Zdający wchodzą do szkoły i sal egzaminacyjnych wg harmonogramu opracowanego przez Wicedyrektora Szkoły i opublikowanego na stronie internetowej placówki.

 

Sekcja 5.

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 

5.1.  Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje                       o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu nr 208 z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

5.2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu korzystając z rezerwowych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz                           w protokole zbiorczym.

5.3.W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 

Sekcja 6

Procedura reagowania na sytuację podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 zdających/pracowników XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

 

I.            Zakres procedury:

 

Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania zdającego egzamin maturalny lub personelu na COVID 19.

 

II.            Opis procedury:

 

1. Postępowanie w razie podejrzenia choroby

a)       zdający egzamin i pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów egzaminacyjnych w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. W opisanym wyżej przypadku niezwłocznie informują również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

b)      zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

c)      w przypadku wystąpienia u pracownika/zdającego/członka zespołu egzaminacyjnego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od innych osób i umieścić w wydzielonym, w tym celu gabinecie nr 208 pod opieką pracownika wskazanego przez Dyrektora szkoły bądź inną osobę do tego upoważnioną. Pracownik zachowuje odległość od osoby wykazującej niepokojące objawy  minimum 2m.

d)      jeżeli zdarzenie opisane w pkt c wystąpi przed rozpoczęciem egzaminu  należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych zdających, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną                   i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

e)      w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt II.1. c.

f)       obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/zdający/członek zespołu egzaminacyjnego, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

g)      w sytuacji opisanej w pkt II. 1. c, d, e sekretarz szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie oraz informuje zainteresowane osoby o konieczności stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną,

h)      należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

i)        w przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 III.            Potwierdzenie zapoznania się z procedurą

 

Wszyscy pracownicy placówki/zdający/członkowie zespołu egzaminacyjnego są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania powyższej procedury.